IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

Informacje o spółce

Investment Funds Depositary Services S.A., wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000980666, NIP 5213976271, kapitał zakładowy 8 925 000,00 złotych, opłacony w całości, posiadająca zezwolenie Komisji Nadzoru finansowego z dnia 28 września 2023 na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia instrumentów finansowych oraz przechowywania lub rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych, rachunków derywatów oraz prowadzenia rachunków pieniężnych.