IFDS – Investment Funds Depositary Services S.A.

Ul. Konstruktorska 12, 02-673 Warszawa

Czym się zajmujemy

W ramach świadczonych usług dla funduszy inwestycyjnych zamkniętych wykonujemy obowiązki depozytariusza związane z:

  • przechowywaniem aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
  • prowadzeniem rejestru aktywów funduszy inwestycyjnych zamkniętych;


Zapewniamy w szczególności:

  • aby emitowanie, wydawanie i wykupywanie certyfikatów inwestycyjnych odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu;
  • aby rozliczanie umów dotyczących aktywów funduszu inwestycyjnego następowało bez nieuzasadnionego opóźnienia;
  • aby rozliczanie umów z uczestnikami funduszu odbywało się terminowo;
  • aby obliczanie wartości aktywów netto funduszu inwestycyjnego zamkniętego oraz wartości aktywów netto przypadających na certyfikat inwestycyjny odbywało się zgodnie z przepisami prawa i statutem funduszu;
  • aby wykorzystywanie dochodów funduszu następowało zgodnie z przepisami prawa i ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego;
  • aby działanie funduszu inwestycyjnego zamkniętego przebiegało w zgodzie z przepisami prawa i z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu;

W uzasadnionych przypadkach występujemy z powództwem na rzecz uczestnika lub uczestników funduszu inwestycyjnego zamkniętego przeciwko towarzystwu funduszy inwestycyjnych z tytułu szkody spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków w zakresie zarządzania funduszem i jego reprezentacji.

Ponadto:

świadczymy jako Dom Maklerski usługę przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na zasadach przewidzianych w Regulaminie usługi.